artikel 1.  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Cramers Licht & Geluid”, en een Opdrachtgever waarop Cramers Licht & Geluid deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cramers Licht & Geluid, voor de uitvoering waarvan door Cramers Licht & Geluid derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Cramers Licht & Geluid niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cramers Licht & Geluid in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2.  Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Cramers Licht & Geluid zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Cramers Licht & Geluid kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Cramers Licht & Geluid daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cramers Licht & Geluid anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Cramers Licht & Geluid niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3.   Contractduur; risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Cramers Licht & Geluid en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Cramers Licht & Geluid zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Cramers Licht & Geluid heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Cramers Licht & Geluid. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Cramers Licht & Geluid aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Cramers Licht & Geluid worden verstrekt.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Cramers Licht & Geluid gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Cramers Licht & Geluid daardoor direct of indirect ontstaan.

 

artikel 4.  Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Cramers Licht & Geluid is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cramers Licht & Geluid kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cramers Licht & Geluid op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Cramers Licht & Geluid de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Cramers Licht & Geluid tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Cramers Licht & Geluid gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Cramers Licht & Geluid gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cramers Licht & Geluid, zal Cramers Licht & Geluid in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

artikel 5.   Aanbetaling en annulering

 1. Na het aangaan van een overeenkomst met Cramers Licht & Geluid is de Opdrachtgever gehouden een aanbetaling van 25% van het overeengekomen bedrag te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum op een door Cramers Licht & Geluid aan te geven wijze.
 2. Bij annulering van een overeenkomst door Opdrachtgever geldt het volgende: bij afzegging binnen één maand tot twee weken voor de ingangsdatum van de opdracht is 25% van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd aan Cramers Licht & Geluid, binnen twee weken tot één week voor deze datum 50% en binnen één week voor de ingangsdatum 75%van het overeengekomen bedrag.

 

artikel 6.   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden netto contant dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cramers Licht & Geluid aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Cramers Licht & Geluid aangegeven.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan administratie kosten verschuldigd van 10 %. van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien Cramers Licht & Geluid in opdracht van de Opdrachtgever muziek ten gehore brengt, ongeacht welke apparatuur daarvoor wordt gebruikt, dan is de Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de verantwoordelijke instanties, als BUMA, STEMRA en dergelijke, van de kosten voor de rechten over het gebruikte beschermde wereldrepertoire.

 

artikel 7.  Aansprakelijkheid

 1. Indien Cramers Licht & Geluid aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Cramers Licht & Geluid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cramers Licht & Geluid is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Cramers Licht & Geluid aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cramers Licht & Geluid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Cramers Licht & Geluid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Cramers Licht & Geluid is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Cramers Licht & Geluid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cramers Licht & Geluid of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. Bij schade of diefstal  van apparatuur e.o. randapparatuur  zal Opdrachtgever  hiervoor  aansprakelijk worden gesteld en Opdrachtgever  de algehele schade  vergoeden aan Cramers Licht en Geluid.

 

artikel 8.  Verzekeringen

 1. Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat de door hem ter hand gestelde of gehuurde apparatuur niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur  het magazijn verlaat. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering voor de apparatuur tegen verlies, diefstal, brand, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de apparatuur gedurende de gehele periode dat deze aanwezig is. De te verzekeren waarde van de apparatuur wordt op schriftelijk verzoek van de contractant aan deze door Cramers Licht en Geluid meegedeeld.

 

artikel 9.   Overmacht

 1. Cramers Licht & Geluid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cramers Licht & Geluid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cramers Licht & Geluid niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cramers Licht & Geluid partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Cramers Licht & Geluid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cramers Licht & Geluid het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de achterkant van offertes en contracten en op de internetpagina van Cramers Licht & Geluid cramerslichtengeluid.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Cramers Licht & Geluid.